کرسی روان شناسی زبان

کرسی روان شناسی زبان

مسئول کرسی: دکتر رضا پیش قدم استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

 

اهداف کرسی:  

1)      برگزاری مناظرات و جلسات نقد علمی در زمینۀ روان شناسی زبان

2)      برگزاری جلسات هم اندیشی و نشست های تخصصی روان شناسی زبان

3)      همکاری در نشر و ترویج یافته های علمی روان شناسی زبان

4)      تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی و فیلم های علمی- آموزشی در زمینۀ روان شناسی زبان

5)      همکاری در برگزاری جشنواره ها و کنفرانس های داخلی و خارجی در حوزۀ روان شناسی زبان

6)       برگزاری جلسات کارگاهی، ارائۀ سخنرانی و ترویج نظریه های نوین روان شناسی زبان