دکتر سعید خزایی

دکتر سعید خزایی از دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

(روابط عمومی)