آموزش زبان انگلیسی

مجله‌ی آموزش زبان انگلیسی به مسایل و مشکلات مربوط به فراگیری، یادگیری و تدریس زبان دوم اختصاص می یابد.  با وجود اینکه اولویت با مقاله‌ها و گزارش‌های نظری و پژوهش‌های تجربی است، مباحث مربوط به مسایل آموزشی نیز در صورت ارتباط با مسایل کلان نظری در این حوزه مورد توجه قرار خواهد گرفت. انتشار مقالات عرضه شده منوط به داوری قبل از نشر می‌باشد که توسط حداقل دو نفر از داوران منتخب از سوی هیأت تحریریه بدون آگاهی از نام پژوهشگر انجام می‌گیرد.

teljournal.org