در زمان برگزاری "همایش ها" هزینه ها قرار خواهد گرفت.